Member of the International Baccalaureate

Glendowie โรงเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา Glendowie เป็ นโรงเรียนทีมีคุณภาพและประสิทธภาพสูง ตั/งอยูทางตะวันออกชานเมือง ่ Auckland จัดตั/งขึ/นสําหรับเด็กอายุ 5 ถึง 13 ปี

โรงเรียนประถมศึกษา Glendowie ตั/งอยูในเขตภาคตะวันออกทีสวยงาม ประมาณ 15

นาทีจากใจกลางเมือง Auckland

โรงเรียนของเราล้อมรอบไปด้วยสวนสาธารณะและสามารถมองเห็นอ่าว Tamaki

และใกล้กบชายหาดตะวันออก ั

โรงเรียนประถมศึกษา Glendowie เป็ นโรงเรียนของรัฐทีมีอํานาจ International Baccalaureate

(IB) ขอนําเสนอโปรแกรมประถมปี(PYP).

โรงเรียนนี/ได้รับอนุญาติให้นําหลักสูตรต่างชาติและระดับชาติ

โปรแกรมนี/ยังครอบคลุมาถึงวิธีการเรียนการสอนรวมทั/งโปรแกรมสําหรับนักเรียนทีมีพรสวรรค์และมีค

วามสามารถ, มีวิชา ESOL สอนเป็ นพิเศษ และทางเรามีแผนก ESOL ให้อีกด้วย

มีผู้เชียวชาญชํานาญการสอนภาษาอังกฤษรวมทั/งด้านการอ่านออกเขียนและดูแลไปถึงการเรียนในห้องเรี

ยนจนถึงหลักสูตรอืนๆในพื/นที

โรงเรียนของเราได้รับการยอมรับวาเป็ นหนึงทีมุ ่ ่งเน้นการให้การศึกษาทีดีทีสุดสําหรับนักเรียน

นักเรียนทีนีจะได้อยูก่ บสภาพสิ ั งแวดล้อมทีดีและเป็นแหล่งข้อมูลทีสําคัญ,

มีคุณภาพมีสิงอํานวยความสะดวกและความมุ่งมังทีมีครูสอนเป็ นพิเศษ

โปรแกรมของเราเป็ นศูนย์กลางของเด็กและส่วนบุคคล,

สร้างความมังใจให้โอกาสการเรียนรู้ขยายใหญ ่และเป็ นแหลงข้อมูลสําหรับนักเรียนทุกคนทีเข้าถึงทรัพยา ่

กรทีมีคาสูงสุดเติมศักยภาพสําหรับพวกเขา ่

ความสัมพันธ์ระหวางเพือนและผู้ใหญ ่ ่ทีมีความเคารพซึงกนและก ั นในสังคมสามารถเสริมสร้างความรับ ั

ผิดชอบทางโรงเรียน “ฉันแคร์” ปรัชญา นักเรียนระดับประถมศึกษา Glendowie

ฉลองความสําเร็จในการศึกษา สังคม และ วัฒนธรรมของพวกเขา

ต้องการที่จะ เข้าร่วมกับเรา คลิกที่นี่เพื่อ หาวิธีการที่ จะนำไปใช้ สำหรับการลงทะเบียน ที่จะเรียนรู้

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับรหัส NZQA ของการดำเนินการ ?

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับรหัส NZQA ของการดำเนินการ ?

การแบ่งปัน ประสบการณ์

ประเภท สถาบัน ประถมศึกษา

สถานที อ่าวตะวันตก โอ๊คแลนด์

ทีพัก: Year 0-6 อยู่ พอ่ -แม่ หรือ การ์เดียน

Year 7&8 อยูก่ บโฮมเตย์ ั

ให้เลือกได้

นักเรียนอายุ: 5-13

ติดต่อ บุคคล:

Dr Paul Crowhurst, Mrs Sunny Lee

อีเมล์:

office@glendowie.school.nz